Our Doctors
Our Doctors

Dr. YU Chung Ping

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
余仲平醫生
Dr. YU Chung Ping
腦神經外科中心主任
神經外科名譽顧問醫生
神經外科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)