Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
腦神經外科中心
余仲平醫生
Dr. YU Chung Ping
腦神經外科中心主任
神經外科名譽顧問醫生
神經外科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
梁嘉銘醫生
Dr. LEUNG Kar Ming
腦神經外科中心主任
神經外科名譽顧問醫生
香港大學外科學系名譽臨床副教授
神經外科專科醫生
香港中文大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港大學醫療科學碩士
香港醫學專科學院院士(外科)
曾振邦醫生
Dr. TSANG Chun Pong
香港大學外科學系名譽臨床助理教授
神經外科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)