Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
心胸肺外科中心
孫漢治醫生
Dr. SUEN Hon Chi
心胸肺外科名譽顧問醫生
心胸肺外科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士
美國外科醫學委員會文憑
美國胸肺外科醫學委員會文憑
美國心臟科學院院士
香港外科醫學院院士