Our Doctors
Our Doctors

Dr. NG Ping Wing

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
吳炳榮醫生
Dr. NG Ping Wing
腦神經科名譽顧問醫生
香港大學內科學系名譽臨床副教授
香港大學家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床副教授
香港中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授
腦神經科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
倫敦大學臨床腦神經科文憑
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)