Our Doctors
Our Doctors

Dr. TSANG Chun Pong

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
曾振邦醫生
Dr. TSANG Chun Pong
香港大學外科學系名譽臨床助理教授
神經外科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)